Alpha Test IMAT

حدود ۱۴۰ صفحه نوت درسی برای آزمون پزشکی بزبان انگلیسی بهمراه تست با پاسخنامه تشریحی بزبان ایتالیایی ۳۸۶ صفحه سال انتشار دسامبر ۲۰۱۹
ریال 2,000,000