محاسبه عدد ایزه

عدد ایزه چیست؟

بورسیه تحصیلی و تخفیف شهریه شامل حال چه افرادی می شود؟محاسبه عدد ایزه برای بورس استانی

 

عدد ایزه شاخصی است جهت ارزیابی توانائی مالی و درآمد خانواده دانشجو که اداره بورس هر استان برای واجد شرایط بودن یا نبودن دانشجو، جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی و تخفیف در شهریه تحت عنوان بورس استانی استفاده می نماید. در نظر داشته باشید که امکان دارد قوانین و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی عدد ایزه استان به استان یکسان نباشد.
شما همونطور که در
پست اینستاگرام توضیح دادیم میتوانید حدود عدد ایزه خود را محاسبه کنید. پس ورود به ایتالیا میتوانید با حضور در مراكز CAF با ارائه مدارک، رسید عدد ایزه محاسبه شده را تحویل بگیرید. در نظر داشته باشید که امکان دارد قوانین و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی عدد ایزه استان به استان یکسان نباشد.

 

محاسبه عدد ایزه