دانشگاه های پزشکی

در این مقاله به معرفی دانشگاههایی که رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی به زبان انگلیسی ارائه میشود میپردازیم رنکینگ دانشکده پزشکی در ایتالیا  آخرین نمره پذیرفته شده در ازمون IMAT سال ۲۰۲۰  دانشکده های پزشکی به زبان انگلیسی
اول ۸/۴۱ پاویا
دوم ۷/۴۳  بیکوکا میلن
سوم   ۵۰ بولونیا
چهارم ۵/۲۷ پادوا
پنجم ۲/۴۹  میلن
پانزدهم  ۳۴  تورورگاتا رم 
هفدهم ۳/۴۲ ساپینزا رم
هجدهم ۶/۴۳  تورین
 بیست و یکم - پارما
بیست و پنجم ۵/۲۸ مسینا
سی و دوم ۷/۳۱ فدریکو
 سی و سوم ۸/۳۰  لوئیجی
سی و چهارم ۸/۲۷ باری
     
     

 

 

دانشکده دندانپزشکی به زبان انگلیسی  آخرین نمره پذیرفته شده در ازمون IMAT سال ۲۰۲۰  رتبه دانشکده دندانپزشکی در ایتالیا 
سیه نا ۴۱  ۱۲

 

 

دانشکده های داروسازی به زبان انگلیسی  آخرین نمره پذیرفته شده در ازمون F-TOLC سال ۲۰۲۰  رتبه دانشکده های داروسازی در ایتالیا
تورورگاتا  ۲۵/۴۵  سوم
بولونیا  ۵/۴۲ دهم

 

 

آزمون IMAT

شرط پذیرش و قبولی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی به زبان انگلیسی است شما بعنوان داوطلب غیر اروپایی تنها انتخاب اولتان دارای اهمیت بوده و نمره کسب شده شما تنها با نمرات داوطلبان غیراروپایی که انتخاب اولشان مانند شماست سنجیده خواهد شد برای رشته داروسازی به زبان انگلیسی شرکت در ازمون تولک اف الزامیست این ازمون بصورت آنلین و از طریق سایت CISIA.IT انجام میپذیرد شما میتوانید هر ماه در ازمون شرکت کنید ولی آخرین نمره شما ، ملک حضور شما در رنکینگ دانشگاه میباشد

دانشگاه های پزشکی