سرفصل های آزمون IMAT

سرفصل های آزمون IMAT

در این مقاله به بررسی سرفصل های مطرح شده در آزمون آیمت خواهیم پرداخت این آزمون از ۶۰ سوال تشکیل شده و هر پاسخ صحیح ۵/۱ +و هر پاسخ منفی ۴/۰ -محاسبه می شود بخش های مختلف دارای ضریب و ارزش یکسانی هستند.General Knowledge (12 questions)

این بخش ، بخشی بسیار چالشی برای داوطلبان ازمون پزشکی و دندانپزشکی است زیرا هیچ منبع واحدی برای مطالعه وجود ندارد و دوازده سئوال این بخش از موضوعات متنوعی از جمله ادبیات ، فلسفه ، تاریخ ، علوم اجتماعی و سیاسی و .... تشکیل شده است

 

Logical Reasoning (10 questions)

در این بخش به ارزیابی قدرت استدلال شما در موضوعات و مباحث عمومی پرداخته خواهد شد در بخش دیگر سوالات مربوط به هوش و ریاضی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت در قسمت استدلال از هفت نوع مختلف در استدلال از مت سوال خواهد شد.

 1. Summarising the main conclusion
  در این نوع سئوال شما باید گزینه ای رو انتخاب کنید که بهترین نتیجه گیری رو از مت دارد.
 2. Drawing a conclusion
  در این نوع سئوال شما باید با توجه به مت سئوال قابل قبول ترین گزینه را که در راستای اطلاعات مت هست
  انتخاب نمایید.
 3. Identifying an assumption
  مطلبی که در مت اشاره نشده اما با توجه به آن فرضیه نویسنده به یک نتیجه در مت رسیده است.
 4. Assessing the impact of additional evidence
  در این گونه سئوالت یک گزینه ضعیف ترین یا قوی ترین استدلال بر پایه مت است در واقع مهم نیست که گزینه مطلب درستی باشد یا نه . مهم در راستای مت بودن است
 5. Detecting reasoning errors
  در این نوع سئوالت شما باید بهترین گزینه را که در واقع ایراد و نقص استدلالی مت هست را شناسایی کنید.
 6. Identifying parallel reasoning
  در این مبحث گزینه درست در راستای هدف مطرح شده در مت هست نه در راستای موضوع مثل در مت به راه های موفقیت در موضوعی خاص اشاره شده و در گزینه ها هم گزینه ای در راستای رسیدن به موفقیت ، جواب صحیح است
 7. Applying principles
  شناسایی هدف اصلی نگارش مت و مقاله است دقت کنید شاید موارد دیگر در مت هم در گزینه ها باشد اما هدف انتخاب اصلی ترین موضوع و هدف نگارنده است.

 

Biology (18 questions)

Topics covered:

 • The chemistry of living things: The biological importance of weak interactions. Organic molecules in organisms and their respective functions. The role of enzymes.
 • The cell as the basis of life: Cell theory. Cell size. Prokaryotic and eukaryotic cells, animal and plant cells. Viruses. The structure and function of the cell membrane and transport across the membrane. Cellular structures and their specific functions. Cell cycle and cell division: mitosis and meiosis - chromosomes and chromosome maps.
 • Bioenergetics: The energy currency of cells: ATP. Redox reactions in living things. Photosynthesis, glycolysis, aerobic respiration and fermentation.
 • Reproduction and Inheritance: Life cycles. Sexual and asexual reproduction. Mendelian genetics: Mendel's laws and their applications. Classical genetics: chromosomal theory of inheritance - inheritance patterns. Molecular genetics: structure and replication of DNA, the genetic code, protein synthesis. Prokaryotic DNA. Eukaryotic chromosome structure. Genes and regulation of gene expression. Human genetics: mono- and multifactorial character transmission; hereditary diseases - autosomal and linked to chromosome X. Biotechnology: recombinant DNA technology and its applications.
 • Inheritance and environment: Mutations. Natural and artificial selection. Evolutionary theories. The genetic basis of evolution.
 • Anatomy and physiology of animals and humans: The animal tissues. Anatomy and physiology of systems in humans and their interactions. Homeostasis

 

Chemistry (12 questions)

Topics covered:

 • The composition of matter: States of matter; heterogeneous and homogeneous systems; compounds and elements. Ideal Gas Laws.
 • Atomic structure: Elementary particles; atomic number and mass number, isotopes, electronic structure of atoms of different elements.
 • The periodic table of the elements: Groups and periods; transition elements. Periodic properties of elements: atomic radius, ionization potential, electron affinity, metallic character. The relationships between electronic structure, position in the periodic table, and element properties.
 • The chemical bond: Ionic, covalent and metallic bonds. Binding energy. Polarity of bonds. Electronegativity. Intermolecular bonds.
 • Fundamentals of inorganic chemistry: Nomenclature and main properties of inorganic compounds: oxides, hydroxides, acids, salts.
 • Chemical reactions and stoichiometry: Atomic and molecular mass, Avogadro's number, mole concept and its application, elementary stoichiometric calculations, balancing simple reactions, different types of chemical reaction.
 • Solutions: Solvent properties of water, solubility, the main ways of expressing the concentration of solutions. Equilibria in aqueous solution. Chemical kinetics and catalysis.
 • Oxidation and reduction: Oxidation number, concept of oxidizing and reducing. Balancing of simple reactions.
 • Acids and bases: The concept of acid and base. Acidity, neutrality and basicity of aqueous solutions. The pH scale. Hydrolysis. Buffer solutions.
 • Fundamentals of organic chemistry: Bonds between carbon atoms, and crude formulas of structure, the concept of isomerism. Aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. Functional groups: alcohols, ethers, amines, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, amides. Chemical nomenclature.

 

Physics (4 questions)

Topics covered:

 • Measures: Direct and indirect measures, fundamental and derived quantities, physical dimensions of quantities, knowledge of the metric system and the CGS System of Units, Technical (or practical) (ST) and International System (SI) units of measurement (names and relationships between fundamental and derived units), multiples and sub-multiples (names and values).
 • Kinematics: Kinematic quantities, various types of motion with particular regard to uniform and uniformly accelerating rectilinear motion; uniform circular motion; harmonic motion (for all motions: definition and relationships between quantities).
 • Dynamics: Vectors and vector operations. Forces, moments of forces about a point. Moment of a force couple. Vector composition of forces. Definition of mass and weight. Acceleration due to gravity. Density and specific gravity. The law of universal gravitation, 1st, 2nd and 3rd laws of motion. Work, kinetic energy, potential energy. Principle of conservation of energy. Impulse and momentum. Principle of conservation of momentum.
 • Fluid mechanics: Pressure, and its unit of measure (not only in the SI system). Archimedes’ Principle. Pascal's principle. Stevino's law.
 • Thermodynamics: Thermometry and calorimetry. Thermal capacity and specific heat capacity. Modes of heat propagation. Changes of state and latent heats. Ideal Gas Laws. First and second laws of thermodynamics.
 • Electrostatic and electrodynamics: Coulomb's law. Electric field and potential. Dielectric constant. Capacitors. Capacitors in series and in parallel. Direct current. Ohm’s Law. Kirchhoff’s Principles. Electrical resistance and resistivity, electrical resistances in series and in parallel. Work, Power, Joule effect. Generators. Electromagnetic induction and alternating currents. Effects of electrical currents (thermal, chemical and magnetic).

 

Mathematics (4 questions)

Topics covered:

 • Algebra and numerical sets: Natural numbers, integers, rational and real numbers. Sorting and comparison: scales and scientific notation. Operations and their properties. Proportions and percentages. Powers with integer and rational exponents, and their properties. Roots and their properties. Logarithms (base 10 and base e) and their properties. Elements of combinatorics. Algebraic and polynomial expressions. Major products and nth power of binomial expansions, factorisation of polynomials. Algebraic fractions. Algebraic equations and inequalities of the first and second order. Systems of equations.
 • Functions: Basic concepts of functions and their graphical representations (domain, codomain, sign, continuity, maxima and minima, increasing and decreasing, etc.). Elementary functions: whole and fractional algebraic functions; exponential, logarithmic, and trigonometric functions. Composite and inverse functions. Trigonometric equations and inequalities.
 • Geometry: Polygons and their properties. Circle and circumference. Measurements of lengths, surfaces and volumes. Isometries, similarities and equivalences in the plane. Geometric loci. Measurement of angles in degrees and radians. Sine, cosine, tangent of an angle and their significant values. Trigonometric formulas. Solving triangles. Cartesian reference system in a plane. Distance between two points and the midpoint of a segment. Straight line equation. Conditions for parallel and perpendicular lines. Distance of a point to a line. Equation of the circle, the parabola, the hyperbola, the ellipse and their representation in the Cartesian plane. Pythagoras’ theorem. Euclid’s first and second theorems.
 • Probability and statistics: Frequency distributions and their graphical representations. Concept of random experiments and events. Probability and frequency.

 

سرفصل های آزمون IMAT