داروسازی دانشگاه بولونیا

داروسازی دانشگاه بولونیا به زبان انگلیسی رشته داروسازی دانشگاه بولونیا 

تعداد ظرفیت این رشته صد نفر در دو مرحله است 

افراد مورد پذیرش در دو دسته مورد ارزشیابی قرار میگیرند 

شهروندان ایتالیایی ، شهروندان اتحادیه اروپا و شهروندان غیراروپایی که مدرکی دال بر حضور در ایتالیا دارند*

افراد مقیم خارج از اروپا *

 

در دوره اول پذیرش 

بیست و پنج سهمیه برای گروه داوطلبان اروپایی 

سی و پنج سهمیه برای گروه داوطلبان غیراروپایی 

 

در دوره دوم پذیرش

بیست و پنج سهمیه برای گروه داوطلبان اروپایی 

پانزده  سهمیه برای گروه داوطلبان غیراروپایی

 

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش

برای داوطلبان اروپایی 

SAT ازمون

یا 

 TOLC-Fآزمون

و آیلتس آکادمیک معدل ب۲

 

برای داوطلبان غیراروپایی

SAT ازمون

یا

مدارک تحصیلی دبیرستان

نمرات دو سال آخر ،دیپلم و پیش دانشگاهی در درس‌های ریاضی فیزیک و شیمی 

ددلاین دوره اول ۹ جولای 

ددلاین دوره دوم ۱۰ سپتامبر 

 

لینک دانشگاه 

https://corsi.unibo.it/singlecycle/Pharmacy-Rimini

داروسازی دانشگاه بولونیا